“بانوی با چراغ“ “بیمارستان غمگین باراک (Barrack) در منطقه اسکوتاری، استانبول، ترکیه، متفاوت از هر بیمارستان دیگری بود که شما ممکن است بازدید کرده باشید.”       گرد و خاک و مرگ ساختمان بزرگ را پر کرده بود که از مردان بیمار…