تاریخچه نحوه گسترش اخبار; در حالی که امپراتوری ها گسترش پیدا می کردند و تمدن ها گسترش می یافتند، مردم تلاش می کردند تا با استفاده از روش های مختلفی اخبار را گسترش دهند، از پیامبرانی که با اسب سوار شده بودند…