خودرو های پیشگام در طی قرن نوزدهم، پیشرفت‌های مهندسی باعث مکانیزاسیون کارخانه‌ها و گزینه‌های حمل و نقل فراتر از اسب شده است. بخار، الکتریسیته و گاز برای سرعت و کارایی آزمایش شدند و در ابتدا الکتریکی و بخاری رکوردهای سرعت را داشتند….