روانشناسی چگونه کار می کند بیشترین پیشرفت های روانشناسی در حدود ۱۵۰ سال اخیر رخ داده است، اما ریشه های آن به فلاسفه یونان باستان و ایران باستان باز می گردد. رویکردها و زمینه های مختلفی در مطالعه روانشناسی توسعه یافته که به…