چه میوه ای میتوانم پرورش دهم؟ برای پاسخ دادن به این سوال به طور معنادار، باید با اقلیم خود شروع کنید. این البته به محل زندگی شما بستگی دارد. در چه عرض جغرافیایی؟ در چه ارتفاعی؟ زمین شما آزاد یا محافظت شده است، داخلی یا…