عکس پدیا  علم و تکنولوژی فیزیک چگونه نیروها مانند گرانش و مغناطیس، بر ماده- آن چیزی که در اطراف ماست- تاثیر می گذارند؟ و چگونه انرژی این امر را ممکن می سازد؟ پاسخ به این سوالات در فیزیک پیدا می شود. فیزیکدانان سعی می کنند…