فرمول ژنتیکی انسان DNA (اسید دئوکسی-ریبونوکلئیک) الگویی برای تمامی زندگی ها، از کوچکترین مخمرها تا انسان ها، می باشد. این الگو مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای ترکیب هزاران پروتئین مختلف که ما را شکل می دهند، فراهم می کند. همچنین این الگو فرآیند…